Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
14

EHK İptal Edildi

Elektronik haberleşme sektöründeki rekabet ile şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesini amaçlayan 5/11/2008 tarih ve 5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu” nun (“EHK”); Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu (“BTK”)’na “elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapma yetkisi veren” 51. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 tarih ve 2013/122 E. ve 2014/74 sayılı kararı ile iptal edildi. Mahkeme Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. Maddesini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esasların ancak kanunla çizilebileceğini öngören Anayasa’nın 20. maddesine aykırı bulmuştur.

  EHK’nın 51. Maddesinin Anayasa’nın 20. maddesine aykırılıktan dolayı iptal edilmesi nedeniyle mahkeme; ilgili maddenin Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin ancak kanun ile sınırlandırılabileceğini hükme bağlayan 13. maddesine; Anayasa’nın; yasama organı tarafından temel ilkeler belirlenmeden, çerçevesi çizilmeden sınırsız, belirsiz ve geniş bir alanı düzenleme yetkisinin verilmemesine yani,  yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin 7. maddesine ve hukuk devleti ilkesine ilişkin 2. maddesine aykırılık yönünden incelenmesine  gerek görmemiştir.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. Maddesinin iptalinden dolayı doğacak olan hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edecek olması nedeniyle; 04.08.2014 tarihinde yayımlanan kararın Anayasa’nın 153. Maddesine göre yayımından 6 ay sonra yani 04.02.2015 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kanunun 51. maddesine dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkındaki Yönetmelik’in iptal edilip edilmeyeceği ilerleyen günlerde göreceğiz.